Политика за поверителност и защита на личните данни

Чл. 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл.13 от Регламент 2016/679 Общ регламент за защита на данните (GDPR). 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2016/679. Като лечебно заведение и търговско дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД наричано по-долу само „Дружеството“ или „МЦ” като Администратор на лични данни е задължено да обработва лични данни на физически лица, като гарантира тяхното обработване изцяло в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните Регламент (ЕС) 2016/679, наричан по-долу само „Регламент“, Закона за защита на личните данни и други релевантни нормативни актове, включително и настоящата Политика за защита, наричана по-долу само „Политика“. 

Тази  Политика има за цел да изясни понятията, субектите и реда за обработване на личните данни, които дружеството е задължено да събира, съхранява, обработва и предоставя с оглед осъществяване на основната си дейност. 

Политиката може да търпи промени в определени моменти, поради настъпили нови обстоятелства или необходимост от допълнителна защита на данните, като всяка промяна ще бъде незабавно отразявана в настоящия текст. Ето защо, моля всеки път, когато ползвате наши услуги, да се запознаете с актуалния текст на Политиката. 

В качеството си на администратор на лични данни, МЦ има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.  

 

За контакт с „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД: 

Адресът на управление е 

Гр. София, ж.к.. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков № 23, бл. 9, ап. 8  

Адрес за кореспонденция: Гр. София, ж.к. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков № 23, бл. 9, ап. 8  

Интернет страница: https://www.reginalife.clinic/bg 

 

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:  

 • Информация за връзка с администратора (и служител по защита на данни):Анета Иванова, тел: +359 877765656, email: info@reginalife.clinic 

 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:  

 • Пациенти;
 • Човешки ресурси; 
 • Контрагенти; 
 • Видеонаблюдение;
 • Посетители;
 • Жалби, сигнали и други искания;
 • Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред МЦ в качеството на администратор на лични данни;

Регистрация и покупка в сайта www.reginalife.clinic 

 

Чл. 2.  ПОНЯТИЯ 

Лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.  

„Данни за здравословното състояние“ са такива лични данни, които са свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие на лицата, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти , предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация. Те се ползват със специална защита, тъй като представляват т.нар. „чувствителни данни“ и задължително се обработват от медицински специалисти, които имат задължение да не ги разпространяват, освен в изрично посочените начини и причини. 

„Генетични данни“ са лични данни, които дават информация за наследени или придобити генетични белези на дадено лице, съдържащи уникална информация за отличителните черти или здравословното състояние, получени от анализ на биологична проба на това физическо лице. 

„Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни чрез автоматични или други средства, в това число, но не само събиране, записване, организиране, структуриране, редактиране, съхраняване, изтриване и унищожаване. 

„Администратор на лични данни“ представлява физическо или юридическо лице, което самостоятелно или посредством други лица определя цели и средства за обработване на лични данни в съответствие с действащата европейска и национална нормативна уредба. Дружество „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД, представлява администратор на лични данни. 

„Субект на лични данни“ е физическо лице, чийто лични данни подлежат на обработка от друго лице по силата на нормативен акт или конкретно, изрично, информирано изразено от него съгласие за това. Като лечебно заведение събираме лични данни от следните субекти: 

 • Служители на дружеството, независимо от вида на договора /трудов или граждански/, неговата продължителност, както и дали вече е приключил или още не е влезнал в сила, включително и кандидати за работа и/или техни законни представители; 
 • Пациенти и/или техни законни представители, както и техни близки, когато изрична норма ни задължава за това; 
 • Трети лица – контрагенти, посетители и други, които имат или ще имат каквито и да било правоотношения с Дружеството и когато нормативен акт ни задължава за това; 

 

Чл.3 Цели на събирането на данните: 

„АДМИНИСТРАТОРЪТ” събира личните данни във връзка с изпълнението на следните цели: 

 • за изпълнение на дейности, свързани със сключване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения 
 • за регистриране на потребител; 
 • за установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, имейл или по всякакъв друг законосъобразен начин; 
 • за изпълнение на поети ангажименти от страна на „АДМИНИСТРАТОРА” 
 • за комуникация във връзка с постигане на определената цел; 
 • за водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията на служебните си и договорни ангажименти , по които „АДМИНИСТРАТОРА”е страна; 
 • За изпращане на лични данни до институции и администрация, във връзка с приетите правила за отчетност; 
 • за да осигури коректност при изпълнение на поет ангажимент и с цел подобряване на услугите си и обратна връзка 
 • Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития. 

Получавате информационен бюлетин по имейла или телефонно обаждане за обратна връзка, които представляват търговско съобщение. 

Вие можете по всяко време да прекратите тези търговски съобщения , като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл reginalifeclinic@gmail.com или  се свържете с Администратора на телефон: +359 877765656 

 • Покупка на продукт 

Ние обработваме Вашите лични данни, за да осигурим коректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел  подобряване на нашите услуги. 

Закупвайки услуги или други дигитални продукти, лицето декларира, че доброволно предоставя лични данни под формата нa споделена чувствителна лична информаци, която може да стане предмет и достояние на трети лица, участници в онлайн тренинги, курсове, маратони, уебинари, практики или потребители закупили онлайн продукта. 

Независимо от къде сте направили Вашата регистрация за участие  или  поръчка за покупка на продукт – от  интернет страницата ни, мобилно приложение или по телефона, предоставените от вас лични данни са необходими за изпълнение на договора, който възниква между нас, както и за изпълнение на поетия ангажимент, свързан с покупка на продукт. Предоставянето на необходимите лични данни се обработват и използват на правно основание за издаване на счетоводен документ. 

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събираме следните лични данни: 

Получаване   на информационен бюлетин или обаждане, с цел да  се информирате за нашите промоции , услуги и продукти и подобряване на нашите услуги-обратна връзка, ние събираме: 

 • Име и данни за контакт – имейл адрес  и/или телефон 

При закупуване на предлаганите от нас продукти и услуги: 

 • Данни, произтичащи от действащия договор при закупени продукти 
 • Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, адрес на доставка, телефонен номер, банкова сметка (ако плащате по банков път). 
 • Демографски данни, данни за пол, дата на раждане, държава. 
 • Образ и звук 

Регистрирайки се в нашия сайт, Вие декларирате, че предоставяте доброволно вашите лични данни и че сте запознати с Политиката за поверителност и защита на личните данни. 

 

Чл. 3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Дружеството изпълнява по специален закон – ЗЛЗ медицинска дейност и като такова то е задължено по силата на чл.27, ал.2 от Закона за здравето и издадените подзаконови нормативни актове в тази връзка да събира, обработва, използва и съхранява здравна информация и ДА предоставя на трети страни, посочени в  Закона за здравето и други нормативни актове лични данни на своите пациенти, касаещи тяхното здравословно състояние – психическо и физическо.  

В качеството му на работодател Дружеството е задължено да обработва лични данни на своите служители по силата на чл. 66 от Кодекса на труда и издадените подзаконови нормативни актове в тази връзка. 

Дружеството е задължено да обработва и предоставя на трети страни лични данни, събрани от него, когато е налице императивна разпоредба на европейски, национален нормативен акт или договор, по който е страна Дружеството. 

Дружеството може да събира лични данни и от трети страни, когато има изразено от тях изрично писмено информирано съгласие за това. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по предвидения от закон или договор ред, срок и начин. 

 

Чл. 4. НАЧИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Личните данни, до които Дружеството има достъп /законово или доброволно предоставен/ се обработват на хартиен и на електронен носител, съобразно вида на информацията, законовите и договорните задължения на Дружеството, както и целта на тяхното обработване. 

С оглед гарантиране сигурността на лицата и имуществото, Дружеството обработва лични данни и чрез видеонаблюдение, физическа и електронна охрана, нарочна регистрация и ограничаване на достъпа по предвидения в действащото законодателство ред и начин. 

 

Чл. 5. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Данните за здравословното състояние се обработват от Дружеството с цел превенция, съхраняване, опазване и подобряване на здравословното състояние на физическото лице, както и с оглед опазване здравето на трето лице и/или на общественото здраве, когато в Закон или подзаконов акт е предвидено това. 

Дружеството обработва лични данни и с оглед изпълнение на задълженията му, вменени по силата на трудовото, осигурителното, данъчното и наказателното законодателство на Република България. Дружеството събира и обработва лични данни с оглед регистрация  в сайта или извършване на покупка в него. 

Дружеството съхранява лични данни и с оглед гарантиране националната сигурност на държавата, сигурността на своите служители, пациенти, посетители, контрагенти и имуществото на Дружеството.  

 

Чл. 6 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ 

По силата на чл.28 от Закона за здравето Дружеството е задължено да предоставя здравна информация на трети лица, когато: 

 • лечението на лицето продължава в друго лечебно заведение; 
 • съществува заплаха за здравето или живота на други лица след уведомяване на съответното лице; 
 • е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за смъртта; 
 • е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания; 
 • е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване; 
 • е необходима за нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени; 
 • е необходима за нуждите на Министерството на здравеопазването, Националния център по здравна информация, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт. 
 • е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран по раздел I от приложение № 1 или т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква „А“на приложение № 1 към Кодекса за застраховането. 

Дружеството може да предоставя лични данни на трети страни и когато е задължено по силата на друг нормативен акт и/или договорно задължение, в който случай субектът на данните ще бъде конкретно уведомен. 

Дружеството може да събира лични данни и след предварително писмено изрично, конкретно и свободно дадено информирано съгласие от страна на субекта на данните или негов законен представител. 

Международен трансфер /извън Европейското икономическо пространство/ на данни извършваме само в случай на необходимост. 

 

Чл.7. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Всеки субект на лични данни, обработвани от Дружеството има следните права:  

 • право да получи достъп до всички негови лични данни, включително да получи копие от тях, като посочи начина, по който иска да получи копието – на електронен или хартиен носител. Това право се упражнява безплатно при първоначално искане и след заплащане на съответната такса при последвали искания, ако такава е предвидена в ценоразписа на Дружеството. 
 • право да ограничи обработването – по време, по обем, по място, освен ако в нормативен акт и/или договор, Дружеството не е задължено да обработва данните за по-дълъг срок, в по-голям от поискания обем и в различни от поисканите от субекта места.  
 • право да поиска данните да бъдат коригирани, редактирани и/или допълнени, когато те са неточни, неверни, неактуални или непълни. 
 • право на преносимост на негови лични данни, които той е предоставил на Дружеството към трети лица, посочени от субекта.  Субектът има право да избере начина и формата, по които да стане пренасянето, но те трябва да са широко използвани и годни за машинно четене. В случай, че Дружеството обективно не може да предостави данните в избрания от субекта начин/форма, то тогава ги изпраща в друг широко използван и годен за машинно четене формат. 
 • право на възражение, касаещо обработката на данните му, в това число начин, срок, предоставяне на трети страни, без да е обвързан от време и място. Това право се упражнява само в случай, че не съществуват законови и/или договорни основания за отхвърляне на възражението, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или поради висящо съдебно производство. 
 • право да поиска данните му да бъдат изтрити, тоест право да бъде „забравен“. Това право може да се упражни, само ако Дружеството не е задължено по силата на нормативен акт и /или договор да съхранява данните на лицето, въпреки неговата воля. В тези случаи Дружеството уведомява писмено субекта, че по силата на конкретна разпоредба то е задължено да съхранява и/или обработва и/или предоставя на трети лица неговите данни, като посочи и срокът, за който е задължен. 

 

Част от правата Ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство. 

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на адрес: гр. София, ж.к. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков № 23, бл. 9, ап. 8. Заявлението може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги на следната електронна поща: info@reginalife.clinic.  

Заявлението трябва да съдържа: 

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон. 

Дружеството изготвя писмен отговор на заявлението в срок от 14 работни дни, считано от деня на получаването му от Дружеството, освен ако са необходими допълнителни становища и/или проучвания преди да се даде окончателен отговор. В тези случаи Дружеството уведомява в 14-дневния срок заявителя, че по обективни причини срокът за произнасяне се удължава, като изрично посочва новия срок.  

Отговорът се получава лично от субекта/негов представител в седалището на Дружеството, отдел „Административен“ след проверка на самоличността му чрез справка в документ за самоличност. Заявителят подписва екземпляр от Отговора, който остава при Дружеството. 

В случай, че субектът не е удовлетворен от отговора на Дружеството или поради друга причина, той може да се обърне към компетентния орган за защита на личните данни, а именно Комисия за защита на личните данни на следния адрес: Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25, E-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg 

 

Чл. 8. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

При прегледа Ви в медицинския център Ваше задължение, установено със закон е да представите документ за самоличност на основание чл. 50 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), съгласно която разпоредба при всяко ползване на болнична медицинска помощ осигурените лица са длъжни да представят документ, удостоверяващ самоличността им съгласно Закона за българските лични документи. Съгласно ал. 2 от лицата, на които не се издават документи по ал. 1, се представят документи, удостоверяващи самоличността им, съгласно националното законодателство на държавата, чиито граждани са лицата….” 

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални.  

Моля, уведомите ни, ако настъпят промени във Вашите данни. 

 

Чл. 9. СРОК НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Дружеството обработва и съхранява лични данни в сроковете, които са предвидени в действащото европейско и национално законодателство, договорите, по които то е страна и въведената номенклатура на делата. 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД, прилага мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Данните за Вашето здраве са защитени и не могат да стават достояние на трети лица без Вашето съгласие, освен в изрично определени със закон случаи. 

Информацията, относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информацията на никого, освен на Вашият личен лекар. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините и близките Ви за Вашето състояние.  

Записите от видеонаблюдението и регистрите на посетителите се съхраняват на сървър в сградата на МЦ за срок от 15 (петнадесет) дни, съгласно Закона за частната охранителна дейност, след което записите автоматично се изтриват от записващата система. Право на достъп до записите имат МВР, ДАНС, Съд, Прокуратура, Управител,  Ръководител АСБ. Данните от видеонаблюдението не се позволява да бъдат използвани за друго, освен и само за конкретните цели и съгласно нормативно определените. 

Относно личните данни, които са предоставени само по силата на информирано съгласие се обработват и съхраняват, само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Регламента, Закона за личните данни, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за счетоводството, данъчните закони и други приложими действащи нормативни актове в ЕС и в Република България, като след постигане на целите на обработката наличните данни, Дружеството ги унищожава съгласно въведени процедури/правила. 

 

Чл. 10. ОБРАТНА ВРЪЗКА  

С оглед превенция, подобряване и/или съхраняване на здравословното състояние на субекта, на трето лице и/или националната сигурност, сигурността на субекта, на трето лице и/или тяхното имущество и/или имуществото на Дружеството, Дружеството може да инициира свързване със субекта на личните данни на посочените от него телефон/и, адрес и e-mail. 

Дружеството може да инициира свързване със субекта на лични данни и когато това е необходимо с оглед изпълнение на законово и/или договорно задължение и/или с оглед изпълнение на поисканите от субекта услуги, промяна на съществени факти и обстоятелства, свързани с тях, запазване и гарантиране на правата и интересите на субекта. 

Дружеството гарантира, че няма да се свързва със субекта на лични данни за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако той не е дал предварително изрично желание и съгласие за това и няма законова забрана за това, при стриктно спазване на изискванията на Общия регламент. 

 

Чл.11. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПОЛЗАВНЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Когато субектът предоставя лични данни на Дружеството, то предприема всички необходими и възможни действия, за да осигури те да бъдат обработвани по сигурен и защитен начин, включително, но не само като поемане на изрични договорни задължения от обработващите лични данни за гарантиране на сигурността на данните и опазване на тяхната конфиденциалност.  

Въпреки това не-чувствителна информация (Вашия email адрес, и др.) се предава обичайно през интернет и за това никога не може да бъде гарантирана тяхната пълна сигурност.  

Като много други уеб-сайтове, така и този на Дружеството използва „бисквитки“. Те представляват малки по обем пакети информация, изпращана от трето лице към компютъра на субекта, за да го разпознае при негово повторно посещение. Бисквитките не идентифицират субекта като личност и не включват лични данни. Бисквитките помагат да се подобри уеб-сайта и да се предостави по-добра и персонализирана услуга. 

В случай, че субекта се съгласи да използва уеб-сайта на Дружеството и услугите му, то той изразява изрично съгласие за използването на следните „бисквитки“: 

 • Сесийна бисквитка на www.reginalifec.clinic–  съдържа анонимен идентификационен номер на всеки потребител с цел правилното функциониране на сайта 
 • Сесийна бисквитка на www.reginalifec.clinicсъдържа анонимен идентификационен номер на всеки потребител с цел предоставяне на изображения към новините 
 • Бисквитка за избран езиков вариант на сайта  – съдържа анонимна информация за предпочитан език за отваряне на сайта на Дружеството. 

В случай, че субекта не желае да получава „бисквитки“, докато разглежда Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, той може да ги блокира чрез настройка на интернет браузъра си, която се намира в меню „Опции“ или „Предпочитания“. 

Ако решите да спрете бисквитките, имайте предвид, че ще се загубят някои функционалности на сайта създадени с цел Ваше улеснение. 

 

Лог файлове 

Както повечето сайтове, сайтът на МЦ събира данни в лог файлове за срок от 4 седмици единствено и само с цел подсигуряване на сигурността на сайта и предотвратяване на злоумишлени действия. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузър ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт и посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.  

При посещение към сайта се генерират логове и тези логове се съхраняват в хостинг акаунта. Superhosting събира и съхранява логовете , вкл. и на сайта на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД за достъп в ограничен период от време, а именно – един месец. За по-дълго съхраняване е необходимо клиентът изрично да поиска архивиране, каквото не е искано от страна на центъра. Съхраняването на логовете на клиентите е изцяло съобразено с изискванията на GDPR и това не застрашава по никакъв начин правата и интересите на клиентите. Трябва да имате предвид, че съгласно GDPR лични данни са информация, която е свързана с и е достатъчна за идентифицирането на физическо лице. Логовете в хостинг акаунта сами по себе си не предоставят достатъчно идентифицираща информация, поради което не представляват самостоятелни лични данни. 

 
Връзки към други уебсайтове  

Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате. 

Уеб-сайтът на Дружеството може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от трети лица. Тази политика за поверителност се прилага само за сайта на Дружеството и то не носи отговорност за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използваните линкове са от сайта на Дружеството. 

Аналогично в случай, че субект на данни попадне на сайта на Дружеството посредством препратки от други сайтове, то Дружеството не носи отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на третото лице. 

Чл.12. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката  
Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили  технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни, като непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:  

(a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване;  

(б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата  

в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. 
Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни. 

 

Чл. 13. Събираме ли информация от деца? 

Нашите Услуги са предназначени и за лица под 16 години и ние събираме лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В такива случаи администраторът/обработващият на лични данни, който обработва данни за детето, взема съгласие на носещия родителска отговорност за детето. Обработването е законосъобразно, ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните. Администраторът и обработващия данни за детето полагат разумни усилия да удостовери, че съгласието е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето. 

Пряко предлаганите на деца услуги за превенция и консултиране не изискват съгласието на родител, тъй като те имат за цел да защитят висшите интереси на детето. 

В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно. 

Данните на децата се обработват само за целите на лечебният процес в МЦ и се предоставят на трети лица като: други лечебни заведения с цел превеждане в тях, МВР, Съд, Прокуратура, МЗ, РЗИ, НЗОК и Агенция закрила на детето. 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК“ ЕООД, осигурява балансирана защита по отношение защитата на личните данни на децата. 

 

Чл.14. Събиране на лични данни с цел предоставяне на заявени от потребителя услуги. 

Когато подавате жалба или задавате въпрос през предоставените за целта форми на институционалния сайт, както и когато ги подавате в административен отдел на лечебното заведение, Вие предоставяте Ваша лична информация, която е необходима за извършване на съответната услуга. Тази информация се записва в база данни, намираща се на защитен сървър, разположен в сървърно помещение в сградата на ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ. 

МЦ използва предоставената от Вас информация само за извършване на изисканата от Вас услуга (депозиране на жалба в МЦ или получаване на отговор на зададен от Вас въпрос).  

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица единствено и само тогава, когато това е необходимо въз основа на законен интерес. 

Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности. 

 

Чл.15. ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА СИГУРНОСТ 

Дружеството преглежда редовно тази Политика, за да осигури качествена, достатъчна, своевременна и законосъобразна защита на личните данни.  

Тази Политика последно e актуализирана към 11 март 2019 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. 

За коректното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и за осъществяване на задълженията на администратора на лични данни, са утвърдени вътрешни процедури и правила, както и процедури за проверка и контрол на съответствието на дейността на администратора с Регламент (ЕС) 2016/679.  

0
Back to Top

Търсене на продукти

Продуктът е добавен във вашата количка