Общи условия 

 Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК” ЕООД 

 1. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК” ЕООД (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат: условията за ползване на уебсайта https://reginalife.clinic (наричан по-долу само “Сайт”) от  Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги; 

 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
 • правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.

(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги. 
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия. 
(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни. 

(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. 

(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.  

(7) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон. 

(8) Маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта създава необорима презумпция, че: (а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия.” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. 
Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите). 

 

ІІ. ДАННИ ЗА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК” ЕООД 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 1. Наименование на Доставчика: “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕГИНА ЛАЙФ КЛИНИК” ЕООД.
 2. Седалище и адрес на управление: България, Област София, Община Столична, Гр. София, ж.к.. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков № 23, бл. 9, ап. 8  
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Област София, Община Столична, Гр. София, бул. Цариградско шосе 135А
 4. Данни за кореспонденция: България, Област София, Община Столична, Гр. София, бул. Цариградско шосе 135А тел. +359 877765656
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206606958 (Търговски регистър към Агенция по вписванията).

 6. Идентификационен номер за администратор на личните данни: №……./
   
 7. Надзорни органи:
 8. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

тел.: 02/91-53-555 

E-mail: kzld@cpdp.bg 
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg 

 1. Комисия за защита на конкуренцията

България 
София 1000, бул. „Витоша“ №18 

Телефон: (02) 935 61 13 

Факс: (02) 980 73 15 

Уеб сайт: www.cpc.bg 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА 

Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес https://reginalife.clinic/shop/  чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта услуги, включително следното: 

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта; 

 1. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.
  При заплащане от страна на Потребителя на цената на поръчана от онлайн магазина стока/услуга през приложението My POS. Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата, които са достъпни на адрес: https://reginalife.clinic/
  Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема. 
 2. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;
 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

 4. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

 

 1. Системата на Сайта, позволява на търговци – партньори на Сайта (Партньори) да предлагат собствени продукти и услуги на Сайта. По този начин можем да предложим на клиентите си достъп до много по-голям асортимент продукти и услуги и всичко това през един-единствен потребителски акаунт. Поръчките за продукти и/или услуги, предлагани от Партньори се прехвърля към партньора и продуктите се доставят директно от него, заедно с всички придружаващи документи. Търговските условия, таксите, политиката по връщане и гаранциите могат да варират между отделните Партньори и да се различават от тези, които важат за продуктите, предлагани директно.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоки/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 
Партньорите са длъжни да продават чрез Сайта, при строго спазване на настоящите Общи условия, само продукти и/или услуги, които покриват изискванията на приложимото законодателство и да дават вярна и актуална информация относно качества и характеристиките им, наличността от запаси и мястото на доставка, сроковете на доставка, дължимите данъци, други услуги и тяхната стойност. 

 
Партньорите са длъжни да информират Сайта и потребителите за всички характеристики, отнасящи се до продуктите и/или услугите, както и за онези данни, изисквани съгласно приложимите български и европейски закони, които ще бъдат показани на Сайта и да актуализира непрекъснато такава информация; 
Партньорите са длъжни незабавно да актуализират Интернет платформата на Сайта с цялата информация, отнасяща се до наличността на Продуктите. 
Партньорите са длъжни да носят отговорност както пред Потребителите, така и пред трети страни (компетентните власти, други фирми или физически лица и т.н.) за качеството и съответствието на продуктите, включително да изпълнява задължението да дава гаранция за доставените продукти; Партньорите гарантират продажбата и доставката на продуктите в съответствие с всички приложими законодателни разпоредби и особено съгласно разпоредбите, отнасящи се до производството, разпространението и продажбите на нехранителни и хранителни продукти, включително разпоредбите за защита на потребителя. 

Партньорите са длъжни да понасят правните последици за неизпълнението на своите договорни задължения, водещо до налагането на глоби за Сайта, включително да носят отговорност за всяка щета, претърпяна от Сайта ,поради качеството на доставяните продукти и/или продажбата на продукти в нарушение на законови изисквания и да бъдат отговорни самостоятелно, без да замесват Сайта, при всеки спор и за последствията от него, които може да възникнат във връзка с потребителите и/или относно поръчаните продукти; в тази връзка, Партньорите също ще носят отговорност за производителите/доставчиците на продукти. 

Партньорите са длъжни да носят отговорност за достоверността, точността и качеството на предоставената и показаната информация относно качествата, характеристиките и ефектите на всеки отделен продукт и в случай на несъответствие между физическия продукт и представената и показана информация, Партньорите ще бъде единствено отговорни за такива разлики, поемайки задължението да компенсират всякаква щета, причинена на потребител, трети страни и Сайта. 

Партньорите, помествайки продукт на страницата на Сайта, декларират, че са се запознали и се съгласяват с общите условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на стоки/услугите, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www/reginalife.clininc/shop/ . След приемането на офертата от Доставчика по реда на чл. 9, ал. 8 и чл. 10, ал. 1 от настоящите Общи условия, Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика. 
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки /услуги, определени от него чрез интерфейса. 
(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика (Изпращането на поръчката съгласно чл. 9, ал. 7 от настоящите Общи условия). Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане. 
(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата. 

(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия. 
(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта. 

 
(7) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени. 
(8) Разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги са, както следва 
1. За поръчки с доставка в град София – около 7,00 лв. чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги. 
2. За поръчки с доставка за страната извън град София – около 10,00 лв. чрез СПИДИ – Eкспресни куриерски услуги. 

 1. Това условие не важи за стоки/услугите, които имат изрично отбелязана цена за доставка.

(10) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.  

(11) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответната услуга– предмет на договора. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него адрес на електронна поща и парола за отдалечен достъп. 

(2) Сайтът не предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статут “нерегистриран клиент”, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола. 

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура. 

(4) С попълване на данните си и натискане на бутона “ Запознах се с Политика за поверителност и Общите условия” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил ), Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. 

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта. 

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 
(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт) . 

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и парола; 

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка. 

(4) Избор на стоки/услуги от списъка на стоки/услуги за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба. 

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката. 
(6) Избор на способ за извършване на доставката, ако има такъв. 

(7) Избор на способ за плащане на цената. 

(8) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора. 

(9) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи: 
1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки; 

 1. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.
 2. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон. 

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя. 

(3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка. 
(4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки/услуги. 

(5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя. 
 

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата. 

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка чрез системата MY POS.  

(2) Поръчаната стока може да бъде получена само от: 

– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка; 

– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка; 
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; 
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача. 

(3) В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. 

(4) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка. 

(5) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката. 

(6) Доставчикът не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на стоки/услуги и/или услуги, предлагани от Партньорите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство. 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”). 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта. 

(2) Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта. 

(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите, е както следва: 

 1. За поръчки с доставка в град София – около 7,00 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.

 2. За поръчки с доставка за страната извън град София – около 10,00 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта. 

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба. 

Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка. 

(2) Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им. 

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: 
1. сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена; 

 1. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; 

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част; 

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока; 
Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП. 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 
• за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка; 

 • за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
  • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
  • за доставка на дигитални продукти; 

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 

(4) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1. 

(5) В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила: 

 1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 2. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 3. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.

(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5. 

(7) При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. 

чл. 16а. Възстановяването на сума при отказ от договора от Доставчика, съгласно чл. 16 се осъществява по следния начин: 

 1. 100%  от стойността на продукта се възстановява чрез издаване на код с валидност от 6 месеца, който може да бъде използван за закупуване на други продукти от сайта по желание и избор на потребителят, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред, с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия 
 1. 50% от стойността на продукта се възстановява по издаване на код с валидност от 6 месеца, който може да бъде използван за закупуване на други продукти от сайта по желание и избор на потребителят , ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия 
 1. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието. 
 1. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 16. 
 1. В случай на отказ от закупен продукт, потребителят има право на възстановяване на заплатената сума чрез издаване на ваучер съгласно условията на т.1 и т.2 от чл.16а. В случай, че Ползвателят-потребител желае възстановяване на сумата по банков път следва да се свърже с контактния център на сайта. 

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта. 

(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоки/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта. 

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 
(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора. 

(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител. 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. 

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни. 

Чл. 21. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. 

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.. 

 1. I ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон. 

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя. 
(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 
(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време. 

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика. 

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. 

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика. 

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола на адрес: www.reginalife.clinic 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта. 
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи: 
A. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или 

 1. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
 2. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
  (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.reginalife.clinic заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; 

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 27 С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на „www.reginalife.clinic“ цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта. „www.reginalife.clinic“се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „www.reginalife.clinic“ си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „www.reginalife.clinic“преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на „www.reginalife.clinic“, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. „www.reginalife.clinic“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „www.reginalife.clinic“ временни или входящи кодове. 

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на „www.reginalife.clinic“ цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта. „www.reginalife.clinic“се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „www.reginalife.clinic“ си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „www.reginalife.clinic“преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на „www.reginalife.clinic“, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. „www.reginalife.clinic“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „www.reginalife.clinic“ временни или входящи кодове. 

 

Приложение № 1 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ 

До ……………………… 

/името на търговеца/ 

…………………………………………………………………….. 

/адрес, ЕИК/ 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги: 

…………………………………………………. /описание на продукта/ 

Стоката е поръчана на …………………. 

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/ 

………………………………………………………………………../Име на потребителя/ 

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/ 

……………….                                                                             ……………………………. 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/ 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно. 

14-дневният срок започва да тече от датата на: 

 • сключване на договора – при договор за услуги; 
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача 

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка. 

 

0
Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart